Guangming Online> China

Aerial view of Dong village of Zhaoxing in SW China's Guizhou

CHINA-GUIZHOU-LIPING-DONG VILLAGE (CN)

Aerial photo taken on April 14, 2019 shows the Dong village of Zhaoxing, Liping County, southwest China's Guizhou Province. (Xinhua/Ou Dongqu)

[ Editor: Zhang Zhou ]