Guangming Online> Life

Native of Jiande City displays skill of crossing river using two bamboo poles

CHINA-ZHEJIANG-HANGZHOU-BAMBOO-CROSSING RIVER (CN)

Fang Shuyun, 54, a native of Jiande City, crosses Xin'an River using two bamboo poles in Jiande City, east China's Zhejiang Province, July 11, 2019. Fang learned the trick when he was a kid. (Xinhua/Weng Xinyang)

[ Editor: Zhang Zhou ]